Meggyőzés vagy befolyásolás? Partnerek vagy inkább riválisok? Leginkább e kérdés köré gyülekeznek az érvek és ellenérvek, ha média és pedagógia viszonyáról, tudásátadás és szocializációs kihívások kérdéskörében zajlik párbeszéd. Ugyancsak ellentmondások terhelik szólásszabadság és közösségi ellenőrzés, egyéni és közérdek viszonyát. Napjainkra, a hatékony közlésmódok által uralt korszakra, amelyet sokan egyenest médiatársadalomként azonosítanak, a média szerepe jelentékeny mértékben túllépett eredeti küldetésén: a közlés és az információátadás szolgálatán. Tetszik vagy nem tetszik, az információcsere fejlett eszközei és módszerei nem csupán közlési technikáinkat formálták át alapjaiban, de gondolkodásmódunkat, értékrendünket, közösségeinket és a társadalmi folyamatok működését is. A kérdést vizsgáló szakemberek egybehangzó megfigyelése, hogy a média immár nem csupán reprezentálója, bemutatója, de legalább ilyen mértékben alakítója is a világ eseményeinek, ami pedig ennél is jelentősebb: megszerezve az elsőséget az információs források sorában gyökeresen átformálja tudásszerkezetünket, attitűdjeinket, a médiát használó embert. A külső hatásokra nagy alkalmazkodóképességgel reagáló emberi agy a média sajátos ingereire azzal reagál, hogy átszervezi a maga idegpályás kapcsolódási rendszereit, ami gondolkodási struktúráink kimutatható átrendeződéséhez vezet. Egyúttal pedig eltávolít az emberi tudásátadás évszázadok óta bevált mechanizmusaitól – ami szembeszökően jelentkezik az írás-olvasási készségek, a szövegértés és az elvont gondolkodás mind tömegesebben jelentkező hiányosságainak képében. Ami pedig demokratikus társadalmi törekvéseinket illeti: a véleménynyilvánítás joga nem biztosítható magasabb, átfogóbb szabadságdefiníció híján, nem lehet tehát abszolút jog. A média által fölvetett kérdések alapvető társadalmi céljainkat érintik.

A média hatalma ítélethozatalunk, gondolkodásmódunk, a személyiségfejlődés és a közösségek működése fölött olyan kihívás, amely elől a felelősen gondolkodó ember nem térhet ki. Különösen, ha elkötelezett az örök emberi értékek, az emberi személy méltósága és az autonóm személy szabadsága és tisztelete mellett. Társadalmi bizonytalanságaink, nevelési nehézségeink megértéséhez és kezeléséhez nem nélkülözhető a média hatásmechanizmusának alapos és tárgyszerű megismerése. Ma már aligha érhetjük be a televízió előtt töltött idő vagy az agresszív tartalmak fölötti sopánkodással. Az új eszközök és médiahasználati szokások új problémákat vetnek föl. Milyen veszélyek rejlenek a világháló használatában, és miként tudjuk meggátolni a média károkozását a leginkább befolyásolható korosztály: a fiatalok értékrendjén és intellektuális fejlődésében? Miképp védekezhetünk a szándékos manipuláció ellen, amely semmibe veszi döntési szabadságunkat? Hogyan alkalmazhatjuk ugyanakkor felelős módon a meggyőzés és tudatformálás professzionális eszközeit? Antal Zsolt – Gazsó Tibor – Kubínyi Tamás – Pelle Veronika eddig is nagy haszonnal forgatott, jelentősen kibővített lexikona nem csupán olyan médiaismereti alapfogalmakat tesz újból hozzáférhetővé, mint a véleményvezér, a kapuőr, az adatszmog vagy a különféle médiahatás-elméletek összefoglaló bemutatása. Mindez kiegészül az elmúlt évek új médiajelenségeinek szabatos számbavételével: a közösségi oldalak, a médiafüggőség vagy a virtuális identitás jelenségeinek szakszerű számbavételével. A szerzők bátran és elkötelezetten tesznek hitet amellett, hogy az emberi tudat formálása alapjában érinti a közjó fogalmát és a demokratikus társadalom működésének elveit, deklarált felfogásuk szerint tehát a média működésére vonatkozó tárgyilagos ítélethozatal nem választható el a felelősen gondolkodó értelmiség értékelvű elkötelezettségétől a társadalom formálásában.

Téved, aki úgy vélekedik, mindez csupán médiaszakmai, műfaji kérdés. Ahogy minden emberi eszköz és tevékenység, a média is kétélű kard. Felelős alkalmazása fölkészültséget igényel. E fogalomtár sokat segíthet felelős gondolkodásunk és médiahasználati gyakorlatunk kialakításában.     

 

 (Antal Zsolt – Gazsó Tibor – Kubínyi Tamás – Pelle Veronika Médiabefolyásolás – Az új kislexikon. Századvég Kiadó - MTA BTK Médiatudományi Kutatócsoport 2015)